Hơn 114 tỷ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa 2.184 nhà cho hộ nghèo A Lưới

Quân chủng Phòng không không quân hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo ở A Lưới

2.184 hộ cần xây mới, sửa chữa nhà

Theo UBND tỉnh, hiện nay số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 có khó khăn về nhà ở vẫn phát sinh. Do đó, dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo đang là vấn đề rất lớn cần phải được tiếp tục tập trung giải quyết.

Theo lãnh đạo huyện A Lưới, nhiều năm qua, các chương trình, đề án hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện chất lượng nhà ở, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, đảm bảo nơi ở an toàn, ổn định. Quá trình triển khai thực hiện đã huy động được sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; điều này đã tạo nên sự đồng thuận, phấn khởi trong Nhân dân và có tác dụng tích cực trong việc huy động nguồn hỗ trợ, tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, xã hội, lá lành đùm lá rách tại địa phương. Tuy nhiên, nguồn lực của huyện, của người dân vẫn còn hạn chế.

Căn cứ Thông tư số 01 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, qua rà soát trên địa bàn huyện A Lưới: Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở là 2.184 hộ; trong đó, số hộ xây dựng mới 1.623, số hộ sửa chữa 561 hộ.

Để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết “Quy định định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện A Lưới từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2025″ là rất cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật. Với tổng kinh phí dự kiến hơn 114 tỷ đồng.

Nghị quyết nhân văn

Nghị quyết được cho là rất nhân văn của HĐND tỉnh, khi hơn 2.100 hộ nghèo A Lưới sẽ được hỗ trợ về nhà ở

Theo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng – cơ quan chủ trì xây dựng đề án bám sát các quy định hiện hành của Trung ương, tình hình thực tiễn tại địa phương và tiếp thu ý kiến tham gia của Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND huyện A Lưới và các đơn vị liên quan để hoàn thiện đề án trình HĐND tỉnh.

Ban Kinh tế- Ngân sách thống nhất với đề án do UBND tỉnh đề xuất, đồng thời nhấn mạnh, về đối tượng và phạm vi: Đề án tập trung hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại huyện A Lưới với khoảng 2.184 hộ; trong đó, hỗ trợ xây dựng mới 1.623 hộ; sửa chữa 561 hộ. Ban Kinh tế – Ngân sách nhận thấy, đối tượng và phạm vi hưởng chính sách đảm bảo theo quy định Chính phủ. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện A Lưới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá kỹ lưỡng các đối tượng thụ hưởng chính sách để tránh chồng chéo giữa các nguồn vốn, chương trình, nguồn huy động xã hội hóa.

Bên cạnh đó, trên cơ sở thiết kế mẫu và phương án lựa chọn của các địa phương, người dân, UBND tỉnh đề xuất phương án xây mới nhà mẫu với kinh phí 60 triệu đồng, sửa chữa là 40 triệu đồng. Trên cơ sở cân đối nguồn lực ngân sáchTtrung ương hỗ trợ 40 triệu đối với xây mới, 20 triệu đối với sửa chữa, ngân sách địa phương và nguồn huy động khác sẽ hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/nhà xây mới, 20 triệu đồng/nhà sửa chữa.

Tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ là 114,210 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương 76,14 tỷ đồng; ngân sách địa phương và nguồn đóng góp huy động khác là 38,07 tỷ đồng.

Ban Kinh tế – Ngân sách cho rằng, kinh phí thực hiện chính sách cơ bản đảm bảo khả năng cân đối ngân sách địa phương và bố trí thực hiện trong năm 2023. Với nguồn kinh phí và số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo rất lớn, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có giải pháp để thực hiện có hiệu quả chính sách, phấn đấu hoàn thành trong năm 2023.

Chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo xây dựng và sửa chữa nhà ở được thực hiện trên địa bàn huyện A Lưới là một nghị quyết rất nhân văn, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách xây dựng nhà ở cho người nghèo, cận nghèo tại các địa bàn còn lại trên địa bàn tỉnh để không có ai bị bỏ lại phía sau.

Bài, ảnh: THÁI BÌNH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Hiệu quả, bền vững cho nông nghiệp

Bước vào năm 2023, giá cả vật tư nông nghiệp vẫn ở mức cao khiến …