Xây dựng dân chủ thực sự ở cơ sở

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong toàn Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh vẫn còn những hạn chế, bất cập, ở cả việc nhận thức, xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Vai trò, chức năng giám sát và phản biện xã hội; chưa lý giải và làm sáng tỏ kịp thời nhiều vấn đề do thực tiễn đặt ra; chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa dân chủ và kỷ luật, kỷ cương; chưa coi trọng đúng mức phát triển các hình thức dân chủ trực tiếp.

Công tác tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở một số cơ quan, đơn vị, DN chưa kịp thời và sâu sát thực tiễn; nhiều nơi còn mang tính hình thức, chậm trễ. Cơ chế công khai các nội dung liên quan ở nhiều đơn vị cơ sở còn chưa đầy đủ. Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể xã hội tham gia bàn và quyết định các vấn đề của đơn vị, giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở một số nơi còn thiếu thực chất. Việc thực hiện QCDC trong các đơn vị, DN còn nhiều vướng mắc; có lúc, có nơi còn tình trạng vi phạm dân chủ. Việc nắm tình hình và xử lý các vi phạm QCDC, quy chế làm việc chưa kịp thời. Ban Thanh tra nhân dân hoạt động chưa hiệu quả; việc tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên và công dân ở một số đơn vị còn hạn chế…

Đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở, nhất là dân chủ trong Đảng, chính quyền, các đoàn thể và đội ngũ CB, ĐV, CC, VC&NLĐ trong các cơ quan, đơn vị, DN làm cho dân chủ trở thành động lực của sự phát triển. Thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn, thách thức, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Để thực hiện được điều đó, thời gian tới, Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh và các cấp ủy cở sở tập trung làm tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Theo đó, các cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa các quan điểm, đường lối của Đảng về phát huy dân chủ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn và nhân rộng mô hình, cách làm hay về phát huy quyền làm chủ; giải quyết tốt mối quan hệ hữu cơ giữa “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; tạo điều kiện cần và đủ để cán bộ, đảng viên, người lao động làm chủ thực chất, hiệu quả trong các cơ quan, đơn vị, DN; xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở phải sát hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Mở rộng đối thoại giữa lãnh đạo các đơn vị chức năng với NLĐ và DN bằng nhiều hình thức; tăng cường trách nhiệm giải trình và lắng nghe phản ảnh từ cơ sở. Mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp để cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia công việc của cơ quan, đơn vị, DN một cách thiết thực, phù hợp; phải thật sự phát huy dân chủ trong Đảng, công khai, minh bạch trong điều hành của bộ máy lãnh đạo. Đồng thời, luôn đề cao vai trò, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị…

Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm, phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế khuyết điểm để kiên trì và sáng tạo thực sự có hiệu quả hơn trong mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi cơ quan, đơn vị, DN…

Hoàng Biên

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …