“Trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tham mưu trí tuệ, phục vụ văn minh”

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ảnh: Anh Phong

Điểm nổi bật từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, dù có nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhưng Văn phòng Tỉnh ủy đã tích cực phối hợp, tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều chủ trương quan trọng. Trọng tâm là 9 nghị quyết chuyên đề nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tích cực tham mưu chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan liên quan triển khai quyết liệt các giải pháp, phương án thoát nghèo bền vững. Chủ động phối hợp tham mưu Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc đúng quy chế, khoa học và hiệu quả; đồng thời, lãnh đạo, tổ chức điều hành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Văn phòng cấp ủy.

Thực hiện tốt việc tham mưu, phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các công việc theo chương trình đề ra và các vấn đề cấp bách, đột xuất phát sinh. Chủ động nghiên cứu, phối hợp các ban, UBKT Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu thẩm định các đề án, báo cáo và chuẩn bị nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các hội nghị của Tỉnh ủy theo hướng nâng cao chất lượng đề án, tờ trình, dành thời gian để tập trung bàn những vấn đề lớn, trọng tâm. Kịp thời tham mưu tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt các văn bản mới và sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị… của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ. Xây dựng các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ ngắn gọn, đầy đủ, rõ người, rõ việc, xác định thời gian hoàn thành gắn với trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra, khảo sát gần 40 đảng ủy cấp xã về tình hình triển khai, thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XVI); về củng cố, xây dựng TCCS đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, về công tác dân vận cơ sở… Tích cực nắm tình hình và chủ động tham mưu chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội; phòng, tránh thiên tai; giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp; giải phóng mặt bằng, xúc tiến đầu tư; các vụ việc liên quan an ninh tôn giáo, an ninh chính trị; tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình triển khai, thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của các đảng bộ trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng và các tổ chức chính trị – xã hội, làm cơ sở để Ban Thường vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Thực hiện tốt nhiệm vụ văn thư, lưu trữ, cơ yếu, tài chính đảng, quản trị phục vụ kịp thời sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và hoạt động của các ban Tỉnh ủy.

Kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong các cơ quan, tổ chức Đảng, UBMTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; Kế hoạch triển khai Chương trình ứng dụng CNTT giai đoạn 2021 – 2025 và từng năm trong hoạt động của các cơ quan Đảng theo Quyết định 27 của Ban Bí thư. Năng lực ứng dụng CNTT được nâng cao, nổi bật là việc tham mưu, giải quyết công việc trên môi trường mạng thông qua phần mềm Quản lý văn bản điều hành kết nối liên thông văn bản giữa cơ quan Đảng và cơ quan Nhà nước (văn bản không mật); phần mềm phòng họp không giấy tờ; các phần mềm ứng dụng tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy…, góp phần cải cách hành chính trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiệm vụ trong tình hình mới, Văn phòng Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung tham mưu Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XVI). Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo phương châm “Làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành theo quy chế”. Chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện Kết luận 21 của BCH TW Đảng và Kế hoạch 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tạo điều kiện để công chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; tập trung xây dựng đội ngũ chuyên viên nghiên cứu, tổng hợp “am hiểu tình hình kinh tế – xã hội, nắm chắc pháp luật, giỏi kỹ năng hành chính”.

Thực hiện cải cách hành chính thực chất đối với hoạt động của Văn phòng, làm cơ sở tham mưu Ban Thường vụ chỉ đạo trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đảm bảo hoạt động của Văn phòng cấp ủy với vai trò vừa là cơ quan tham mưu, xử lý những công việc văn thư, lưu trữ, kế toán, tài chính đảng… của Ban Thường vụ cấp ủy, vừa là cơ quan độc lập hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy định trong công tác tham mưu, phục vụ. Thực hiện nguyên tắc “Một việc chỉ giao cho một người/một tổ chức; một người/một tổ chức được giao nhiều việc”. Tích cực sử dụng các phần mềm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại các cơ quan Đảng; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định 27 của Ban Bí thư. Đẩy mạnh việc thực hiện phần mềm Quản lý văn bản điều hành đến các tổ chức chính trị – xã hội, các đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành; đội ngũ cán bộ, đảng viên Văn phòng Tỉnh ủy sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy giao.

Lưu Đức Hoàn

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …