Triển khai hiệu quả các chính sách về dân số phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh

Kỷ niệm 60 ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam hôm nay là dịp để nhìn nhận lại những thành tựu và hạn chế trong trong thời gian qua để xác nhận rõ nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới khi những xu hướng mới đang xuất hiện, vừa mang lại cơ hội, vừa gây ra những thách thức cho sự phát triển bền vững, như: cơ cấu dân số vàng nhưng đang bắt đầu chuyển sang già hoá; mất cân bằng giới tính khi sinh; mức sinh giữa các vùng còn chênh lệch đáng kể; chất lượng dân số tăng lên nhưng chưa cao; vấn đề di dân và phân bố dân số còn nhiều bất cập…

Năm 2021, công tác DS-KHHGĐ đã được triển khai sớm ngay từ đầu năm với những giải pháp tích cực nên đã đạt được kết quả trên nhiều mặt, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong giai đoạn tới, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục xác định dân số là yếu tố quan trọng của sự nghiệp phát triển tỉnh nhà, công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, cấp thiết và lâu dài; quyết tâm thực hiện chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; khai thác triệt để lợi thế dân số vàng; nâng cao chất lượng dân số để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; bảo đảm chính sách dân số cân bằng, hài hòa giữa quyền và nghĩa vụ của mọi người dân; có bộ máy làm dân số tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với trọng tâm công tác dân số thời kỳ mới.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Để thực hiện mục tiêu đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị Sở Y tế tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục nghiên cứu, chủ động triển khai hiệu quả các chính sách về dân số phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Tăng cường sự lãnh đạo về công tác dân số, tạo nên sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về giải quyết toàn diện các vấn đề dân số, ổn định quy mô, cơ cấu, phân bố và nâng cao chất lượng dân số trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế; đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện công tác dân số. Ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác dân số, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe… nhằm nâng cao chất lượng dân số, đời sống mọi mặt của nhân dân, nhất là đối tượng chính sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới.


Tại hội nghị

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Phát huy giá trị của báo Nhành Lúa và Kinh tế Tân văn

Triển lãm Thừa Thiên Huế 90 năm báo chí yêu nước và cách mạng. Ảnh: …