Kiện toàn, sắp xếp tổ chức hệ thống chính trị đồng bộ

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn trao quyết định tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức năm 2022. Ảnh: Anh Phong

Tích cực tham mưu

Theo đó, toàn ngành đã tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phù hợp, nội dung phong phú, góp phần đấu tranh ngăn chặn suy thoái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và các quy định của Trung ương được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định gắn với tinh giản biên chế và vị trí việc làm, nhất là sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị hành chính cấp xã chia tách, sáp nhập theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14, ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng tinh gọn; hiệu lực, hiệu quả.

Công tác tổ chức, cán bộ được triển khai đồng bộ, tạo sự thống nhất, chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện. Thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Công tác đánh giá cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử tiếp tục được đổi mới, bảo đảm sự chủ động và chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên được ban thường vụ cấp ủy các cấp quan tâm đẩy mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung sinh hoạt chi bộ ngày càng đổi mới, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Chuẩn bị tốt nguồn nhân lực

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, thời gian tới, ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu, chú trọng nâng cao tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị các cấp. Thực hiện chặt chẽ quy trình, quy định công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức đối với cán bộ.

Trước mắt, tập trung tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; 2021 – 2026 và xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030; 2026 – 2031 làm cơ sở để luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời chuẩn bị tốt nguồn nhân lực khi tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch và theo tiêu chuẩn chức danh; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Củng cố, nâng cao chất lượng về mọi mặt của hệ thống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; kiện toàn, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, thống nhất, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Đặc biệt, coi trọng công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên, không chạy theo số lượng; kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, bảo vệ bí mật Nhà nước; thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ giữa ngành tổ chức với các cơ quan, đơn vị liên quan; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; nhất là việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết quả và thành tích mà ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đạt được trong thời gian qua là rất đáng phấn khởi và tự hào. Tuy nhiên, thời gian tới vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi mỗi một cán bộ, đảng viên trong toàn ngành phải kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực cố gắng, tích cực, chủ động trong tham mưu, đề xuất nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ CNH – HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, để cùng với toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phan Xuân Toàn

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …