Khai mạc Hội thảo lần thứ nhất Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2020-2025”

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội thảo. GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đồng chủ trì Hội thảo.

Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025, mã số KX 04/21-25, gọi tắt là Chương trình KX 04/21-25 là một chương trình nghiên cứu khoa học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm mục đích cung cấp các cơ sở khoa học và thực tiễn, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; phục vụ việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phục vụ việc hoạch định đường lối của Đảng mà cụ thể và trực tiếp là phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Do ý nghĩa đặc biệt quan trọng nên Chương trình KX 04/21-25 có những yêu cầu riêng về nội dung với 5 nhóm vấn đề gồm toàn diện các lĩnh vực: những vấn đề lý luận chung, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Phát biểu gợi mở và chỉ đạo Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, hội thảo lần này là cuộc hội thảo quan trọng của Chương trình KX 04/21-25, mở đầu cho việc triển khai toàn diện các nội dung, nhiệm vụ của toàn bộ Chương trình, của các đề tài trong Chương trình. Hội thảo này cần tập trung trao đổi, thảo luận để tạo sự thống nhất cao về mục tiêu, nội dung, phương pháp luận nghiên cứu và cách thức tổ chức thực hiện Chương trình và các đề tài nhằm hoàn thành Chương trình với kết quả cao nhất. Các đề tài trong Chương trình cần phải tuân thủ theo đúng các nghị định, quy định, thông tư đã được ban hành; đồng thời, phải được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tính thực tiễn cao.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cũng nhấn mạnh, cần nhận thức sâu sắc rằng, Chương trình là nhiệm vụ khoa học công nghệ đặc biệt cấp Quốc gia, có sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với mục tiêu là nghiên cứu nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về đổi mới, xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; hoạch định đường lối của Đảng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong giai đoạn 2021-2025, ngoài những vấn đề chung, Chương trình còn có một mục tiêu hết sức quan trọng là tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận mới qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, đề xuất lý luận về đường lối đổi mới của Đảng phục vụ cho việc bổ sung, hoàn thiện nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới.

Đây là Hội thảo đầu tiên của Chương trình KX 04/21-25 với sự tham gia đầy đủ của các cơ quan chủ trì, chủ nhiệm, thư ký của 39 đề tài. Hội thảo đã tập trung thảo luận, trao đổi để quán triệt và làm rõ hơn những vấn đề về phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện, những yêu cầu về chất lượng, sản phẩm, tiến độ nghiên cứu, những yêu cầu về quản lý theo các quy định, chế độ của Nhà nước, giúp cho các Ban chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì thực hiện các đề tài đạt được kết quả như mong muốn. Cũng tại Hội thảo, các đồng chí chuyên gia, các nhà khoa học, các chủ nhiệm đề tài của Chương trình gia đoạn 2016-2020 đã trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm và bài học quý báu trong việc tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ.

Kết thúc Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng thay mặt Ban Chủ nhiệm Chương trình trao Hợp đồng cho 24 đề tài đã hoàn thành đầy đủ thủ tục, đáp ứng các yêu cầu của Chương trình.

Theonhandan.vn

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Trao bằng tốt nghiệp cho 81 học viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh

TS. Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh trao bằng tốt …