Đổi mới phương thức hoạt động, chủ động nắm chắc tình hình

Tại điểm cầu trực tuyến Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban DV Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Phó Trưởng ban DV Tỉnh ủy Nguyễn Duy Cường chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Sau khi tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến của các đơn vị, địa phương về công tác DV 6 tháng qua, nhất là chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác DV, Ban DV Trung ương đã thống nhất thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022.

Đó là, chủ động hơn trong thực hiện các quyết định, chương trình, nghị quyết về công tác DV; tăng cường phối hợp DV với các địa phương; đổi mới phương thức hoạt động DV; chủ động nắm chắc tình hình; nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác DV; thực hiện phong trào thi đua “DV khéo”.

Theo tinh thần đó, từ nay đến cuối năm 2022, Ban DV Tỉnh ủy và cơ sở nỗ lực để triển khai hiệu quả công tác DV phù hợp với tình hình mới; tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác DV của Đảng; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm; nhân rộng các mô hình, điển hình; cụ thể hóa nghị quyết giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới bằng những phong trào, các cuộc vận động cụ thể, thiết thực.

Tin, ảnh: Anh Phong

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua Thời gian qua, ĐH Huế luôn …