A Lưới thông qua nghị quyết về giảm nghèo bền vững

Tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện A Lưới tập trung đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong năm 2022. Thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bãi bỏ 5 nghị quyết do HĐND ban hành; đồng thời, HĐND huyện thảo luận và thông qua 14 nghị quyết quan trọng triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, HĐND huyện đã thảo luận và thông qua các nghị quyết về: Bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới giai đoạn 2021 – 2025; về Cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện A Lưới giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030; về Giảm nghèo bền vững huyện A Lưới giai đoạn 2021 – 2025…

Nhiều mô hình sản xuất giúp giảm nghèo bền vững ở A Lưới

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, ông Huỳnh Công Quảng – Bí thư Huyện ủy A Lưới nhấn mạnh: HĐND huyện cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá thực chất, toàn diện về những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022, từ đó đưa ra kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, sát với đặc điểm, tình hình thực tiễn của địa phương.

Đặc biệt, xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ.

Sau Kỳ họp, UBND huyện, các địa phương, cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và các chương trình, đề án đã được HĐND huyện ban hành, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023 đã đề ra, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả giai đoạn 2020 – 2025.

Cũng tại kỳ họp lần này HĐND huyện sẽ xem xét, thảo luận Tờ trình của UBND huyện về bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin, ảnh:NGUYÊN ĐỊNH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Hiệu quả, bền vững cho nông nghiệp

Bước vào năm 2023, giá cả vật tư nông nghiệp vẫn ở mức cao khiến …