Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn liền với quảng bá đất nước, con người Việt Nam

Để phát triển công nghiệp văn hóa, Việt Nam cần tập trung vào việc xác định và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh. Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng Chỉ thị về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, và yêu cầu các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan và địa phương hỗ trợ trong quá trình triển khai.


Văn hóa Việt Nam được xem là thành quả của hàng nghìn năm văn hiến, lao động sáng tạo và đấu tranh kiên cường để xây dựng và bảo vệ đất nước. Văn hóa Việt Nam đã tạo nên tâm hồn, khí phách và con người Việt Nam anh hùng, mến khách và yêu quý bạn bè. Công nghiệp văn hóa là ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm mang tính nghệ thuật và sáng tạo, có giá trị vật thể hoặc phi vật thể. Việc khai thác các giá trị văn hóa và sản phẩm có tính trí tuệ trong ngành công nghiệp văn hóa mang lại lợi ích kinh tế và xã hội. Để phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều chính sách và pháp luật, bao gồm Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, và Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Tuy nhiên, công nghiệp văn hóa ở Việt Nam vẫn chưa đạt được tiềm năng và lợi thế cạnh tranh của đất nước. Nó vẫn phải đối mặt với nhiều hạn chế và thách thức, bao gồm việc chưa quy định rõ vai trò quản lý nhà nước và cơ chế phối hợp thiếu đồng bộ, cũng như nội dung và hình thức sản phẩm, dịch vụ chưa được xác định rõ. Để phát triển công nghiệp văn hóa, cần đặt trong tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và tập trung vào các ngành có tiềm năng và lợi thế. Cần tăng cường quyết tâm và nỗ lực của các cấp, ngành và địa phương, khuyến khích sáng tạo và tôn trọng tự do sáng tạo, và xây dựng mạng lưới không gian sáng tạo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chủ trì xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chí

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Lễ hội làng Dương Nỗ diễn ra từ ngày 18 đến 20/5

Lễ hội làng Dương Nỗ với chủ đề “Dương Nỗ – Hành trình Tháng Năm” …