Phát triển bền vững, bao trùm từ tài nguyên văn hóa đậm bản sắc Việt Nam

Việt Nam vừa trúng cử thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027 và là Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO. Việt Nam cùng tham gia Mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu và có danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được vinh danh bởi UNESCO. Việt Nam đã đóng góp tích cực trong phát triển bền vững của đất nước và có cơ hội tiếp tục đóng góp trong chương trình của UNESCO.


Việt Nam vừa trúng cử thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023 – 2027 và được bầu là Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO đại diện khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đây là một thành công quan trọng của Việt Nam trong việc nâng cao vị thế và hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế.

Việt Nam đã tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO với Đà Lạt và Hội An. Đồng thời, danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cũng được UNESCO vinh danh và tổ chức kỷ niệm. Những thành công này đã giới thiệu hình ảnh Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập quốc tế mà vẫn giữ truyền thống và bản sắc đặc trưng của đất nước, đóng góp tích cực vào phát triển bền vững của Việt Nam.

Việc trúng cử vào Ủy ban Di sản Thế giới và trở thành Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO là một sự khẳng định về đường lối đối ngoại đúng đắn của Việt Nam, cũng như uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều này cho thấy sự tin tưởng và ủng hộ của cộng đồng quốc tế với khả năng và năng lực điều hành của Việt Nam tại các cơ quan quan trọng của UNESCO. Đồng thời, đây cũng là kết quả của việc triển khai hiệu quả Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030.

Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của di sản thế giới. Hiện nay, Việt Nam cùng với 20 quốc gia thành viên Ủy ban Di sản Thế giới sẽ giám sát việc thực thi Công ước, bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của 1.199 di sản thế giới trên toàn cầu. Việt Nam cũng đang xây dựng các hồ sơ mới để ghi danh thêm di sản thế giới và góp phần làm giàu thêm bức tranh đa dạng văn hóa của nhân loại.

Việt Nam coi văn hóa là động lực của sự phát triển kinh tế – xã hội và đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế và chính trị. Chính phủ đã thiết kế khung chính sách văn hóa tiến bộ để đáp ứng quyền công dân trong việc thụ hưởng và tham gia vào đời sống văn hóa. Việt Nam cũng mong muốn lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của di sản và thúc đẩy công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản thế giới trên phạm vi toàn cầu.

Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Đầu tư du lịch ở xã biển

Với việc đầu tư hạ tầng xuống biển, Quảng Công (Quảng Điền) đang phát triển …