Giữ gìn bản sắc văn hóa là nền tảng phát triển kinh tế

Xã Thủy Thanh đã tập trung phát triển văn hóa bằng các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư bảo tồn và trùng tu di tích gặp khó khăn. Cần có giải pháp bảo tồn hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa địa phương, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền và quảng bá hình ảnh của Thủy Thanh.


Các hoạt động bảo tồn và phát triển văn hóa ở Thủy Thanh

Đảng bộ xã Thủy Thanh đã tập trung phát triển văn hóa thông qua các mô hình và phong trào cụ thể. Các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di sản văn hóa như chợ đêm, các làn điệu dân ca, hò, vè, bài chòi, kiến trúc nghệ thuật Cầu ngói Thanh Toàn, Phủ thờ Tôn Thất Thuyết, Đình làng Vân Thê, Đình làng Thanh Thủy Chánh và Đền Văn Thánh vẫn được duy trì.

Những khó khăn trong việc bảo tồn di sản và di tích ở Thủy Thanh

Tuy nhiên, việc bảo tồn và trùng tu di sản, di tích ở Thủy Thanh đang gặp khó khăn. Hạ tầng du lịch chưa đáp ứng đủ, một số tuyến đường chưa đảm bảo tiếp cận điểm đến. Phát triển du lịch trên địa bàn xã chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, sản phẩm du lịch vẫn chưa đa dạng và còn nhiều hạn chế.

Giải pháp để bảo tồn hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa địa phương

Cần có chiến lược phát triển lâu dài và kế hoạch đào tạo thế hệ tiếp nối để bảo tồn giá trị văn hóa trên địa bàn. Đảng viên, tổ dân phố và đoàn thanh niên cần tham gia vào phát triển văn hóa địa phương. Xây dựng chuẩn mực các giá trị văn hóa cần liên kết với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đánh giá và đề nghị của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá cao sự vào cuộc của Đảng ủy xã Thủy Thanh trong việc bảo tồn và giữ gìn các di tích lịch sử và văn hóa địa phương. Ông đề nghị cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 04, xây dựng và phát triển văn hóa, du lịch để góp phần phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền và quảng bá về hình ảnh của Hương Thủy và Thủy Thanh, xây dựng quy chế quản lý và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn, và tăng cường huy động nguồn lực để bảo tồn di sản và phát triển hoạt động văn hóa, thể thao.

Bảo tồn và phát triển văn hóa là nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội

Bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống cùng với việc phát triển các giá trị văn hóa động mới là mục tiêu để xây dựng nếp sống văn hóa và đô thị văn minh. Cần có quy hoạch và chiến lược phát triển lâu dài, tăng cường tuyên truyền và nhận thức về giá trị văn hóa, và kết hợp văn hóa vào cuộc sống hàng ngày để người dân chung tay bảo tồn và phát huy văn hóa.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Thủy Thanh đã tập trung vào việc gì để phát triển văn hóa?

Đảng bộ xã Thủy Thanh đã tập trung mọi nguồn lực phát triển văn hóa bằng các mô hình, phong trào cụ thể, thiết thực như Chợ đêm, các làn điệu dân ca, hò, vè, bài chòi, kiến trúc nghệ thuật Cầu ngói Thanh Toàn, Phủ thờ Tôn Thất Thuyết, Đình làng Vân Thê, Đình làng Thanh Thủy Chánh và Đền Văn Thánh.

Câu hỏi 2: Thủy Thanh đang gặp những khó khăn gì trong việc bảo tồn và trùng tu di sản?

Thủy Thanh đang gặp khó khăn trong hạ tầng du lịch chưa đáp ứng; một số tuyến đường tiếp cận điểm đến chưa đảm bảo; phát triển du lịch trên địa bàn xã chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ; các sản phẩm du lịch vẫn chưa đa dạng, quy mô còn nhiều hạn chế, chưa đặc trưng, nổi trội.

Câu hỏi 3: Cần có giải pháp gì để bảo tồn hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa địa phương?

Cần có chiến lược phát triển lâu dài, có kế hoạch đào tạo các thế hệ tiếp nối để bảo tồn các giá trị phi vật thể trên địa bàn; cần quan tâm, làm rõ vai trò của đảng viên, tổ dân phố, đoàn thanh niên trong phát triển văn hóa của địa phương; việc xây dựng chuẩn mực các giá trị văn hóa cần gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Câu hỏi 4: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá thế nào về công tác bảo tồn và giữ gìn di tích lịch sử, văn hóa ở Thủy Thanh?

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá cao sự vào cuộc của Đảng ủy xã Thủy Thanh trong việc bảo tồn và giữ gìn các di tích lịch sử, bản sắc văn hóa địa phương.

Câu hỏi 5: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị gì để phát triển văn hóa và du lịch ở Thủy Thanh?

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ Nghị quyết 04 cũng như vai trò, tầm quan trọng của xây dựng và phát triển văn hóa, du lịch đối với phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh chiến lược phát triển thương hiệu và tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá mạnh mẽ về hình ảnh của Hương Thủy nói chung và Thủy Thanh nói riêng, xây dựng quy chế quản lý, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn, tăng cường xã hội hóa và huy động các nguồn lực để đẩy mạnh bảo tồn di sản và các hoạt động văn hóa, thể thao.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Lễ Thanh minh tại ngôi làng hơn 500 năm tuổi

Làng Phù Bài tổ chức lễ Thanh minh đặc biệt mỗi 5 năm, gìn giữ …